Panaszos Eljárás

Művészet. I. Általános rendelkezések

Az A2E, sro jelen Panaszszabályait (a továbbiakban: Panaszszabályok) a 18. § (2) bekezdése alapján adtuk ki. Törvény 1. -a. A fogyasztóvédelemről szóló 250/2007. Sz. Törvény a Cseh Nemzeti Tanács 1. sz. 372/1990 Sb. módosított bűncselekményekről.

Művészet. II Tárgy

A panasztételi eljárás szabályozza az áruk hibájáért való felelősség gyakorlásának körét, feltételeit és módját, amelyekre garanciát nyújtottak és amelyeket a fogyasztó külön szabályozásnak megfelelően vásárolt (1).

Művészet. III Fogalommeghatározások

A panasztételi eljárás alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) eladó: A2E, sro SNP 498/96, 039 01 Turčianske Teplice, Szlovák Köztársaság, IČ: 51134403, DIČ: SK2120732075;

A társaság be van jegyezve a Zsolnai Járási Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában, a Sro szakasz, ügyszám: 69786 / L,

b) fogyasztó: a külön szabályozás szerinti személy (2),

c) termék: olyan termék, áru, áru vagy szolgáltatás része, amelyet a szállító egy külön szabályozás (3) alapján engedélyezhet a tárgy nyilvántartásával összhangban

tevékenységek a kereskedelmi nyilvántartásban (a továbbiakban: áruk),

d) követelés helye: az eladó által az a) pont alapján kijelölt helyiség,

e) panaszprotokoll: olyan dokumentum, amellyel a fogyasztó gyakorolja a felelősséget az áru hibájáért.

Művészet. IV Az eladó felelőssége

1. Az eladó felelős a fogyasztó felé, hogy az általa megvásárolt áruk:

a) az eladó vagy a gyártó által előírt minőséggel, méretekkel és teljesítménnyel rendelkezik, és használatát egy külön szabályozásnak megfelelően engedélyezték (4),

b) hibátlan,

c) az árlistában feltüntetett áron vagy a megállapodás szerinti áron értékesítik,

d) megfelel a külön rendeletekben megállapított egészségügyi és higiéniai feltételeknek.

(2) Az eladó a fogyasztóval szemben felelős az olyan áruk hibáért is, amelyek:

a) az átvétele idején létezett,

b) az eladó vagy az áruk gyártója által az eladó által megerősített jótállási jegyében megadott jótállási időszakban keletkezett, vagy a jelen panaszszabályban meghatározott időtartamból származik.

3. Az áru értékesítésekor az eladó köteles a fogyasztónak kiállítani a vásárlását igazoló dokumentumot.

Művészet. BAN BEN

(1) Az eladó nem felel a fogyasztóért az olyan áruhibákért, amelyek:

a) nem tekinthetők olyan hibának, amelyre nem vonatkozik a szavatosság az Art. VIII.

b) a jótállási idő lejárta után keletkezett, vagy amelyet a fogyasztó csak a jótállási idő lejárta után követelt.

2. Az eladó nem felel az áru hibáért, ha a fogyasztó nem tudja megbízhatóan igazolni vásárlását az eladótól.

Művészet. VI Árukkal kapcsolatos panaszok

1. A fogyasztónak joga van felhívni a figyelmet az általa megvásárolt áruk hibáira. Ez a jog nem vonatkozik azokra az árukra, amelyekért az eladó nem felelős.

2. A fogyasztó köteles indokolatlan késedelem nélkül követelni az áru hibáját, miután lehetősége volt megvizsgálni az árut, de legkésőbb az áru fogyasztó általi kézhezvételétől számított hat hónapon belül. Ha a fogyasztó ezen időn belül nem panaszkodik a hibára, akkor joga lejár.

(3) Az áru olyan hiányossága esetén, amely a fogyasztó általi átvételkor még nem létezett, és csak az áru átvételét követő hat hónapon belül fordult elő, a fogyasztó jogosult a hiba észlelésétől számítva panaszra. , de legkésőbb a jótállási időig.

4. Ha a fogyasztó a jótállási idő végéig nem vádolja az áru hibáját, akkor joga lejár.

Az eladó nem veszi figyelembe az árukkal kapcsolatos panaszokat, amelyek a jótállási idő lejárta után születtek.

5. Az eladó köteles a hibás hibáról panasznyilatkozatot készíteni, amely tartalmazza különösen azt, hogy ki, mikor és hol panaszkodott az áru hibájáról, annak leírását és az elszámolás módját. Használhatja az adminisztrációs lépések egyszerűsítésére ez panaszlap.

Művészet. VII. Az áruk jótállása

(1) Az eladó az árukra huszonnégy hónapos időtartamra vagy külön szabályozásnak (1) megfelelően nyújt garanciát.

2. A jótállási idő az áru eladótól történő kézhezvételének napján kezdődik.

3. Ha panasz részeként árut cserélnek új árura, új garanciális időszak kezdődik az új áru átvételének napjától.

Művészet. VIII Az áruk szavatosságának kizárása

1. A garancia nem vonatkozik azokra az árukra, amelyek átvételük után:

a) a fogyasztó vagy más személy okozta áruk károsodásával vagy szakszerűtlen kezeléssel, vagy az irányítási vis maiortól függetlenül merült fel,

b) nem rendeltetésszerű használatból, illetéktelen használatból vagy az áru rendeltetésétől eltérő célokra történő felhasználásból származnak,

c) nyilvánvalóan mechanikusan vagy más módon megsemmisített, vagy idegen anyag által nyilvánvalóan megrongálódott vagy szennyezett áruk, amelyekből vitathatatlanul egyértelmű, hogy azok megsemmisítését, károsodását vagy szennyeződését a fogyasztó nem okozhatta,

d) a következők eredményeként keletkezett:

1. önkényes módosítások vagy javítások, amelyeket a panasztételi eljárás hatályán kívül hajtottak végre garanciális javítással a jelen Panaszszabályok szerint,

2. egyéb szakszerűtlen beavatkozások vagy bármilyen más, a garanciális feltételekkel ellentétes kezelés,

3. az áruk nem megfelelő tárolása, tárolása vagy ártalmatlanítása alkalmatlan környezetben.

Művészet. IX. Az áruk hibájáért való felelősség érvényesítésének eljárása

(1) A fogyasztó jogosult felelősséget vállalni az áruk hibáért (a továbbiakban: panasz) a panasz benyújtásának helyén. A panaszt a panasztételi jegyzőkönyv és az összes vonatkozó dokumentum teljes és megfelelő elkészítésének napján nyújtják be.

Hogyan igényelheti az árut?

Postai úton vagy hajózási társaságnál

Készítse elő az árut és biztonságosan csomagolja be őket.

Csatoljon egy kísérőlevelet, amely leírja a hibát, vagy használja ez panaszlap.

Csatolja a vásárlási bizonylat és a visszaküldési cím másolatát.

Bankszámlaszám IBAN formájában visszatérítés esetén.

Helyezze vissza az árut a postára vagy a hajózási társaságra.

Küldje el az árut a következő címre:

A2E, SRO

A. Nográdyho 24

960 01 Zvolen

Szlovák Köztársaság

Személyesen a mi telephelyünkön

Készítse elő az árut és szállítsa a következő címre:

A2E, SRO

A. Nográdyho 24

960 01 Zvolen

Szlovák Köztársaság

2. Az áru igénylésénél a fogyasztó köteles bemutatni a hibás árukat és az eladótól történő áruvásárlást igazoló dokumentumokat, különös tekintettel a vásárlás igazolására, szállítólevélre, számlára vagy más hiteles dokumentumra. Ha a fogyasztó az előző mondat szerinti áruval együtt nem nyújt be dokumentumot, az eladó jogosult panasznyilatkozatot készíteni, de figyelmezteti a fogyasztót, hogy a panasztételi eljárás csak a panasz formai követelményeinek teljesülése esetén indul meg. . A formális eltávolításához

Az eladónak meg kell határoznia egy legalább három napos időszakot.

(3) Ha a fogyasztó nem orvosolja a (2) bekezdésben említett hiányosságokat. az eladó leállítja a panasztételi eljárást.

(4) Ha a fogyasztó az igényelt árut az eladónál tartotta, az eladó hét napon belül meghívja az áru átvételére, ellenkező esetben az ő költségére küldi el a fogyasztónak.

Művészet. x

1. A panaszt az eladó alkalmazottja fogadja el, akit kijelölnek a fogyasztói panasz fogadására (a továbbiakban: “felelős személy”). A panasz benyújtásakor a felelős személy köteles jegyzőkönyvet készíteni a panaszról, amelyet a fogyasztó megírása után megerősít. Az eladó a panaszjelentés egy példányát kiadja a fogyasztónak.

(2) Az (1) bekezdésben említett célok érdekében az eladó jogosult a fogyasztó személyes adatait egy külön rendeletnek megfelelően feldolgozni (5).

Művészet. XI

1. Ami az áruk nyilvánvaló hibáját illeti, és annak értékeléséhez nincs szükség külön értékelésre, az eladó köteles az áru hibáját a lehető legnagyobb mértékben indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni.

(2) Ha az árukat egy panasz során külön kell értékelni, az elszámolásának határideje nem haladhatja meg a panasz keltétől számított 30 napot. Ez az időszak nem tartalmazza a fogyasztó cselekedetei vagy együttműködésének hiánya által okozott időt.

Művészet. XII

(1) A fogyasztó jogosult kérni, hogy:

a) az áru kijavítható hibája esetén:

1. az eladó a lehető legnagyobb mértékben indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a törvényes határidő lejártáig és saját költségén eltávolítja,

2. az eladó kicserélte a hibás árut, kivéve, ha az eladónak az áruk ára és a hiba súlyossága miatt aránytalan költségek merülnek fel,

b) az áru helyrehozhatatlan hibája esetén

1. az eladó kicserélte a hibás árut tökéletesre, vagy elállt az adásvételi szerződéstől, ha a hiba nem szüntethető meg, és ez a hiba megakadályozza az áru megfelelő használatát,

2. az eladó ésszerű árengedményt adott az áru vételárában olyan hiba esetén, amely nem akadályozza az áru megfelelő használatát,

c) az ismétlődő hibák tekintetében

– az eladó kicserélte a hibás árut tökéletesre, vagy elállt az adásvételi szerződéstől, ha a hiba orvosolható, de ez a hiba megakadályozza az áru megfelelő használatát ugyanazon hiba miatt legalább két korábbi jótállási javítás után, vagy nagy mennyiségű javítás miatt az árukon egyidejűleg fellépő hibák száma, mindegyik hiba megakadályozza a dolog megfelelő használatát.

Művészet. XIII

(1) Ha a fogyasztó köteles átvenni az árut az eladótól, és a fogyasztó az eladó által meghatározott határidőn belül nem veszi át, az eladó jogosult az egyes áruk után 3,00 euró tárolási díjat felszámítani. tárolási nap. Az eladó által meghatározott áruk átvételének határideje nem lehet kevesebb tíz napnál.

(2) Ha a fogyasztó az újbóli meghívás után sem veszi át az árut, az eladónak joga van az áru gyümölcsét tartani, használni, ártalmatlanítani és élvezni, vagy az ő költségére elküldeni a fogyasztónak.

Művészet. XIV

Ha az eladó a jelen reklamációs szabályok szerint az áru hibáját eltávolította, vagy a hibás árut tökéletesen kicserélte, a panaszt rendezettnek tekintjük. A panasz rendezését a panasznaplóban rögzítik. A panasz elintézése során az eladó a fogyasztó számára kiadja a panaszprotokoll egy példányát a vonatkozó nyilvántartással.

Művészet. XV

(1) A jelen panaszszabály által nem szabályozott kérdésekben külön szabályokat kell alkalmazni. (6)

2. Ezek a panaszszabályok az áruk megfelelő módon történő javítására vonatkoznak.

Művészet. XVI

Ezek a panaszszabályok 2021. január 26-án lépnek hatályba.

—————————————————

(1) Pl. Polgári törvénykönyv, a Cseh Köztársaság kereskedelmi törvénykönyve

(2) 2. bek. Levél törvény a) pontja. 250/2007 Sb. törvény módosításáról a fogyasztóvédelemről 372/1990 Sb. módosított bűncselekményekről

(3) A sz. 455/1991 Sb. a kereskedelem engedélyezéséről (kereskedelmi engedélyekről szóló törvény), módosítva

(4) A sz. 264/1999 Sb. a termékek műszaki követelményeiről és a megfelelőségértékelésről, valamint egyes törvények módosításáról, módosítva

(5) A sz. 18/2018 Sb. Törvény a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról

(6) A sz. 250/2007 Sb. törvény módosításáról a fogyasztóvédelemről 372/1990 Sb.

módosított vétségekről, Polgári Törvénykönyv

Ez a weboldal cookie-kat, használ annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményt nyújthassa webhelyünkről.